In het rapport zijn de milieueffecten van zeven alternatieven onderzocht waarbij gevarieerd is met de afstand tussen windturbines, de afmetingen van windturbines en de opstelling van het windpark (zwerm- of lijnopstelling). Gekozen is voor de optie met – met inbegrip van mitigerende maatregelen - de minste negatieve impact op de omgeving. Dit is bevestigd door de onafhankelijke commissie die het MER-rapport heeft geëvalueerd en heeft geconcludeerd dat met enkele aanpassingen het effect op de omgeving minimaal zal zijn. Daarnaast is gekeken naar de gedragscode wind en zon en naar de structuurvisie van gemeente Emmen rondom wind en zon.

De maatregelen die gehandhaafd worden zijn:

1. Wegtransport

In overleg met de gemeente Emmen en de omwonenden zal een verkeersplan worden opgesteld opdat omwonenden en omliggende bedrijven zo min mogelijk last hebben van werkzaamheden rondom het terrein.

2. Geluid

Er zal een 0-meting plaatsvinden. Di houdt in dat er een inventarisatie wordt gedaan van de huidige situatie waarbij de resultaten worden meegenomen als uitgangspunt voor verder onderzoek. Eenmaal in bedrijf zullen we blijven monitoren of de frequentie van het geluid binnen de normen valt.

3. Slagschaduw

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat voor enkele huizen een stilstandvoorziening nodig is. Dit betekent dat de windturbines uitgerust moeten zijn met een automatische stilstandregeling. Op deze manier wordt voorkomen dat huizen last hebben van de slagschaduw (schaduwen die de turbines werpen op huizen.)

4. Vogels en vleermuizen

Het MER-rapport laat zien dat de beschreven stilstandvoorziening, zelfs bij een zeer ruime schatting van het aantal vleermuizen, voldoende is om nadelige effecten op vleermuispopulaties te voorkomen. Dit zal ook worden gemonitord.

Hoe Energiepark Pottendijk bijdraagt aan de omgeving

Voor het Energiepark Pottendijk is er gekozen voor de oprichting van een windfonds waarbij per opgewekte KiloWatt (kW) 0.50 cent in het fonds gaat. Dit gaat om een jaarlijkse bijdrage die tot het eind van het park zal blijven bestaan. Van dit bedrag zal de compensatie van omwonenden worden afgetrokken. Het overige bedrag zal ten goede komen aan de Gemeente Emmen. De besteding van het fonds zal bepaald worden door het College waarbij het Gebiedsplatform adviseert. Het College zal het uiteindelijk officieel vast stellen

Verder is er afgesproken dat Energiepark Pottendijk B.V. 20% van  de zonne-akker beschikbaar stelt voor financiële participatie van de samenleving. Het ontwikkelen van de 20% participatie is in dit geval vervangen door een financiële regeling. De gemeente Emmen en Energiepark Pottendijk B.V. kwamen overeen dat de gemeente een compensatie ontvangt van € 950.000,-. De gemeente zal onderzoeken hoe en waartoe zij deze compensatie zal inzetten om binnen de beleidsregel maatschappelijk draagvlak te bereiken.

Mocht u vragen hebben over de MER of een van de andere zaken zoals hierboven beschreven dan kunt u contact opnemen met Shell via het e-mailadres communicatie@shell.nl. Als u vragen heeft over de structuurvisie en/of gedragscode, kunt u het beste terecht bij de gemeente Emmen.

Meer Shell

Energiepark Pottendijk

Shell gaat in Drenthe de komende jaren Energiepark Pottendijk ontwikkelen. Op Energiepark Pottendijk heeft Shell de mogelijkheid om een energiepark met windturbines en zonnepanelen te realiseren.

Wind

Door het bouwen van windparken op zee, maken we groene stroom voor huizen en bedrijven en investeren we in nieuwe energie voor Nederland. 

Zon

Duurzaam opgewekte stroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van vandaag en morgen.