Het is bijzonder dat dit zonnepark door bomen en wallen wordt omsloten en zo in het landschap opgaat. Daarnaast kent het zonnepark een relatief grote capaciteit van 30 megawatt (MW), waarmee het flink bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente Terneuzen. Shell nam het project in 2020 over van SolarEnergyWorks en begon in maart 2021 met de aanleg ervan.

De omwonenden werden vanaf het begin bij de totstandkoming betrokken. Op 11 maart was er een informatiebijeenkomst, online vanwege de coronabeperkingen, waarbij Shell en wethouder Klimaat en Duurzaamheid Ben van Assche van de gemeente Terneuzen met omwonenden in gesprek ging over het belang van het zonnepark voor de Nederlandse en de lokale energietransitie en de uitvoering van het project.

Energietransitie Terneuzen

Met het zonnepark Sas van Gent-Zuid laat Shell zien dat het ook op lokaal niveau kan bijdragen aan het Nederlandse Klimaatakkoord. De gemeente Terneuzen werkt op haar beurt aan het behalen van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Wethouder Ben van Assche: “Met dit zonnepark geven we invulling aan onze ambitie om duurzame energie op ons grondgebied op te wekken. Het is een belangrijk project om het doel van de regionale energiestrategie Zeeland te realiseren, namelijk het opwekken van 11 PetaJoule aan duurzame energie in Zeeland voor 2030.”

Historisch industrieel gebied

Het Shell-zonnepark Sas van Gent-Zuid wordt op de vloeivelden van de voormalige CSM-suikerfabriek gebouwd, tussen het spoor en de Poeldijkstraat. Wethouder Van Assche: “Dit zonnepark is een belangrijke stap om onze duurzaamheidsambities te bereiken. Sas van Gent had in 2020 maar liefst 1.174 zonuren. Het is een van de zonnigste plekken van Nederland. We hebben op het CSM-terrein een uitermate geschikte locatie op een historisch industrieel gebied gevonden om een zonnepark op natuurlijke wijze in te passen. Verweesde gronden krijgen nu een mooie invulling.”

Die gronden zijn 24 hectare, ofwel 36 voetbalvelden, groot. De ruim 55.000 panelen zullen ongeveer 30 gigawatt/uur (GWh) per jaar opwekken en naar verwachting leiden tot een CO₂-besparing van 16,7 kiloton per jaar.

Schilderijen

In opdracht van Shell werkt kunstenaar Hanneke Bronwasser aan twee grote schilderijen over het industrieel erfgoed van de suikerfabriek. “In het eerste verbeeld ik de vroegere situatie van de suikerfabriek, in de tweede zal ik laten zien hoe straks het zonnepark eruit zal zien,” vertelt Bronwasser. “Ik schilder het niet te abstract, zodat de beelden gemakkelijk te herkennen zullen zijn.”

In oktober was het zonnepark voor 85% klaar en stonden alle panelen al op hun plek. Maar omdat het eind november nat en stormachtig kan zijn, is de officiële opening in de lente van 2022 gepland.

Actieve rol in de energietransitie

“De ontwikkeling van dit zonnepark is een goed voorbeeld van onze actieve rol in de Nederlandse energietransitie,” aldus Lesther van Vliet, projectleider Solar bij Shell Nederland. “De energietransitie is een teamsport. Met veel partners bij overheden en lokale en internationale ondernemers werken we hier elke dag aan. Alleen met samenwerking en in gesprek met de omgeving kunnen we dergelijke projecten tot een succes maken.”

English translation

Solar Park Sas van Gent, the Netherlands, soon to be opened

Shell Solar Park Sas van Gent-Zuid in Terneuzen, the Netherlands, is nearing the official opening. Coming up in March 2022, the public will have its first official look in what used to be flow fields of a long-gone sugar factory. It now has 55,000 solar panels.

What makes Sas van Gent-Zuid solar park in the province of Zeeland special is that – unlike many other solar parks – you cannot see it from the outside. It is entirely enclosed by trees and ramparts, and really blends into the landscape. In addition, the solar park has a for the Netherlands relatively high peak capacity of 30 megawatts (MW), with which it contributes significantly to the sustainability goals of the municipality of Terneuzen.

Shell began construction of the Sas van Gent-Zuid Solar Park in March 2021. From the very beginning, local residents were involved in the creation. On 11 March there was an information meeting, online due to the corona restrictions, during which Shell and alderman for Climate and Sustainability Ben van Assche of the municipality of Terneuzen talked to residents about the importance of the solar park for the Dutch and local energy transition and the implementation of the project.

Energy transition Terneuzen

With the Sas van Gent-Zuid solar park, Shell shows that it can also contribute to the Dutch Climate Agreement at a local level. The municipality of Terneuzen, in turn, is working on achieving the municipal sustainability objectives. Alderman Ben van Assche: "With this solar park, we are fulfilling our ambition to generate sustainable energy on our territory. It is an important project to achieve the goal of the regional energy strategy Zeeland, namely the generation of 11 PetaJoules of sustainable energy in Zeeland by 2030."

Historic industrial area

The Shell solar park Sas van Gent-Zuid is being built on the flow fields of the former CSM sugar factory, adjacent to a railway line. Alderman Van Assche: "This solar park is an important step towards achieving our sustainability ambitions. Sas van Gent had no less than 1,174 hours of sunshine in 2020. It is one of the sunniest places in the Netherlands. We have found an extremely suitable location on the site, in a historic industrial area, where the solar park fits in in a natural way."

In total the park encompasses 24 hectares, or 36 football fields, with in the middle a pond of 100 by 30 metres where birdlife will be left to thrive. The more than 55,000 panels will generate approximately 30 gigawatts/hour (GWh) per year and are expected to lead to CO₂ savings of 16.7 kilotons per year. Although the solar park is operational since December 2021, Shell decided to wait until March for its official opening ceremony, as winters in the Netherlands can be too wet and windy to make the opening pleasant for the local residents and others invited.

Paintings

Commissioned by Shell, artist Hanneke Bronwasser has worked on two large paintings about the industrial heritage of the sugar factory. "In the first I imagine I show the former situation of the sugar factory, in the second I will show what the solar park will look like in the future," says Bronwasser. "I don't paint it too abstractly, so the images will be easy to recognize."

Active role in the energy transition

"The development of this solar park is a good example of our active role in the Dutch energy transition," says Lesther van Vliet, solar project leader at Shell Nederland. "The energy transition is a team sport. With many partners in governments and local and international entrepreneurs, we work on this every day. Only with cooperation and in conversation with the environment can we make such projects a success."

Meer Shell

Zon

Zonnestroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van vandaag en morgen. Shell heeft in Nedelands zes zonneparken.