Wat valt onder dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over het gebruik van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens (a) uw bezoek aan de webpagina Op Weg Naar Een Duurzame Toekomst; (b) uw aanmelding op de pagina om deel te nemen aan het project (het “Project”). Dit privacybeleid is een aanvulling op de wereldwijde privacyverklaring voor zakelijke klanten, leveranciers en zakenpartners die beschikbaar is via www.shell.com (afhankelijk van uw locatie). Neem even de tijd om vertrouwd te raken met dit privacybeleid en met de wereldwijde privacyverklaring van Shell, die meer gedetailleerde informatie bevat over de uitoefening van uw individuele rechten.

Wie is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die op deze site worden verzameld?

Uw persoonsgegevens worden uiteindelijk beheerd door Shell International Limited, een in Engeland geregistreerd bedrijf met registratienummer 3075807, met statutaire zetel te Shell Centre, Londen, SE1 7NA, Engeland.

Speciale kennisgeving als u jonger bent dan 18 jaar

Onze website is niet gericht op kinderen onder de 18 jaar en wij zullen niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar verzamelen, gebruiken, leveren of in welke andere vorm dan ook verwerken. Daarom verzoeken we u, als u jonger bent dan 18 jaar, om ons niet uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) te sturen.

Als u jonger bent dan 18 jaar en toch een vraag wilt stellen of deze website wilt gebruiken op een manier waarvoor u uw persoonsgegevens moet versturen, vraag dan aan uw ouder(s) of voogd om dit namens u te doen.

Doeleinden voor het verzamelen van uw gegevens en welke soorten gegevens we verzamelen en verwerken

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met het project Op Weg Naar Een Duurzame Toekomst, voor het uitvoeren van het project en om u te informeren over wie wij zijn en wat wij doen.

Afhankelijk van of u (a) een bezoeker bent van de webpagina Op Weg Naar Een Duurzame Toekomst, of (b) u aanmeldt op de pagina voor deelname aan het project (het “Project”), zullen we een verschillende hoeveelheid van uw persoonsgegevens verwerken, omdat we persoonsgegevens alleen voor zover nodig verzamelen en gebruiken.

Voor deelnemers aan het Project kunnen we gegevens zoals e-mailadres, naam en telefoonnummer van de contactpersoon, en naam en omschrijving van de stichting verzamelen en verwerken.

We gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

  • te reageren op vragen of verzoeken die u hebt ingediend;
  • door u ingediende aanmeldingen, Projectbijdragen en Projectgerelateerde communicatie te verwerken;
  • onze verplichtingen in verband met het Project waaraan u met ons deelneemt te beheren of anderszins uit te voeren;
  • in te spelen op en een oplossing te vinden voor problemen met betrekking tot het Project;
  • contact op te nemen met deelnemers aan het Project om advies te geven over het verminderen van CO2;
  • contact op te nemen met deelnemers aan het Project om hun vooruitgang in de reductie van CO2 in 2024 te evalueren;
  • vervolgacties te ondernemen met betrekking tot producten/diensten die u kunnen helpen bij het reduceren van CO2.

Als wij met u willen communiceren over producten en diensten van Shell (informatie met een marketingkarakter), zullen we uw persoonsgegevens alleen daarvoor gebruiken als u daarmee hebt ingestemd.

Wat zijn de rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die onder dit privacybeleid vallen, worden verwerkt: (i) om op iemands verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan deelname aan het Project; (ii) als dit nodig is om te voldoen aan een verplichting op grond van wet- of regelgeving waaraan het betreffende Shell-bedrijf of de betreffende Shell-bedrijven moeten voldoen; (iii) als dit nodig is voor de rechtmatige belangen van het betreffende Shell-bedrijf of de betreffende Shell-bedrijven, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor het hogere belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betreffende personen; (iv) of (alleen als dit wettelijk is vereist) met de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

In geval verwerking gebaseerd is op toestemming (bijvoorbeeld met betrekking tot direct marketing) en behalve wanneer de toepasselijke lokale wetgeving iets anders bepaalt, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit is niet van invloed op de geldigheid van de verwerkte gegevens voorafgaand aan het moment dat de toestemming wordt ingetrokken.

Overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens die in het kader van het Project worden verzameld, kunnen voor de bovengenoemde doeleinden en voor doeleinden die betrekking hebben op de uitvoering van het Project binnen de Shell-groep worden doorgegeven, ook aan Shell-bedrijven buiten de Europese Economische Ruimte (EER), en ook aan bevoegde derden (waaronder, maar niet beperkt tot communicatie- en adviesverstrekkers). Dergelijke bevoegde derden kunnen zich buiten de EER bevinden in het kader van de diensten die u via onze webpagina worden aangeboden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EER bevindt, of als een van onze dienstverleners zich in een land buiten de EER bevindt. Shell zorgt ervoor dat deze bedrijven voldoende beschermingsmaatregelen toepassen om uw persoonsgegevens te beschermen, en zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die in dit Privacybeleid zijn genoemd en voor andere doeleinden dan die welke wij met hen zijn overeengekomen. NB: Shell heeft bindende bedrijfsvoorschriften ingevoerd die zijn goedgekeurd door de regelgevende instanties voor gegevensbescherming in de Europese Unie om te zorgen voor een voldoende mate van bescherming bij de overdracht van persoonsgegevens binnen het Shell-concern. Shell verzoekt deze derden bovendien om voldoende beschermingsmaatregelen te implementeren om uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij respecteren uw persoonsgegevens en zullen daarom stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven als wij uw gegevens op deze manier buiten de EER doorgeven. Als u gebruik maakt van onze diensten terwijl u zich buiten de EER bevindt, kan uw informatie bovendien buiten de EER worden overgedragen om u deze diensten te kunnen leveren.

Behalve zoals vermeld in dit privacybeleid, maken wij zonder uw toestemming geen informatie openbaar die tot uw persoon te herleiden is, tenzij we wettelijk bevoegd of verplicht zijn dit te doen (bijvoorbeeld als we hiertoe verplicht zijn wegens een juridische procedure of voor de preventie van fraude of een ander delict), of als we van mening zijn dat dit nodig is om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid of die van onze gebruikers, klanten en andere personen te beschermen en/of te verdedigen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens slechts bewaren gedurende (i) de tijd die nodig is voor de levering van het Project; (ii) de tijd die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen; (iii) de tijd die nodig is om in 2024 de door het Project gecreëerde impact te meten.

Interactie tussen u en ons

Wij hechten belang aan uw ideeën en stellen prijs op feedback van onze belanghebbenden. Daarom kunnen wij prikborden, webinars, nieuwsgroepen, feedback-, e-mail-, en forumfaciliteiten en/of chatrooms opzetten. Als in dit Project op enig moment webinars, nieuwsgroepen enz. worden gecreëerd, kunnen we de persoonsgegevens die u bekendmaakt verzamelen, waarbij deze gegevens worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Bijhouden van uw gegevens

Wij streven ernaar om de informatie die we over u hebben zo nauwkeurig mogelijk te houden. U kunt toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens, om de correctie of verwijdering van persoonsgegevens verzoeken (maar alleen als deze niet langer nodig zijn voor een legitieme zakelijke doelstelling) en om beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken, door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben technologische oplossingen geïmplementeerd en beleidsregels opgesteld om uw privacy te beschermen tegen onbevoegde toegang en onjuist gebruik van deze gegevens en we zullen deze maatregelen, waar nodig, aanpassen zodra hiervoor weer nieuwe technologie beschikbaar komt.

Gebruik van uw persoonsgegevens die aan andere websites worden doorgegeven

Op onze webpagina's kunnen links naar andere websites staan, of u wordt naar onze website doorverwezen via een link op een andere website. Uiteraard kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites. Dergelijke inhoud is afhankelijk van hun gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende richtlijnen en privacyinformatie die in verband met dat gebruik op hun website worden verstrekt.

Wij raden u aan het beleid van elke website die u bezoekt te controleren om uw rechten en plichten beter te begrijpen, vooral wanneer u inhoud op die website van derden indient. Neem bij problemen of vragen contact op met de eigenaar of exploitant van die website.

Verzoeken om informatie over dit privacybeleid kunt u naar ons e-mailen op socialinvestment-nl@shell.com

 

Meer Shell

Duurzaamheid

Meer informatie over energie, innovatie en sociaal-maatschappelijke projecten.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Shell in Nederland

Wat is en wat doet Shell in Nederland?