Ik zal niet in detail ingaan op uw eisen. Wij zijn van mening dat die niet gegrond zijn. Ook zijn we van mening dat rechtbanken niet het juiste forum zijn om de wereldwijde energietransitie te bevorderen. Graag wil ik u echter informeren over de ambitie van de Shell Groep om in pas met de maatschappij te komen tot een koolstofarmere toekomst, en over een aantal van de acties die we in samenwerking met anderen ondernemen om deze ambitie te verwezenlijken.

Het standpunt van Shell op het gebied van klimaatverandering wordt al meer dan twintig jaar openbaar gemaakt via publicaties zoals het Shell Annual Report en Shell Sustainability Report. De Shell Groep heeft klimaatverandering en de essentiële rol die energie speelt bij het stimuleren van de wereldeconomie, het verhogen van de levensstandaard en het verbeteren van leefomstandigheden, al lang geleden erkend. Toch zijn er nog steeds meer dan één miljard mensen op de wereld die geen toegang hebben tot veilige, betrouwbare energiebronnen en de elementaire behoeften waarin daarmee wordt voorzien. De samenleving staat dus voor een dubbele uitdaging: zij moet voldoen aan de groeiende vraag naar energie, en tegelijkertijd de transitie naar een koolstofarmere wereld maken.

Shell ondersteunt krachtig het Akkoord van Parijs. Wij onderschrijven de doelstelling om te komen tot een netto uitstootloos energiesysteem en een wereld waarin de temperatuurstijging beperkt blijft tot minder dan 2°C. Op dit gebied heeft Shell voor een toonaangevende aanpak gekozen. Dat blijkt uit onze steun voor de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD); het opnemen in de jaarlijkse Executive bonus scorekaart van de prestaties van de onderneming op het gebied van emissiebeheersing; en onze recente bekendmaking van onze netto-koolstof-voetafdruk ambitie.

Het Akkoord van Parijs heeft een signaal afgegeven aan de wereld. De energiehuishouding is aan het veranderen. Het meest recente scenario van Shell, Sky, dat in maart van dit jaar is gepubliceerd, toont een technisch mogelijk, maar uitdagend traject voor de samenleving als geheel om de in Parijs overeengekomen doelstellingen te bereiken. In het Sky scenario zal in de komende 50 jaar de manier waarop de samenleving energie gebruikt en produceert totaal veranderen. Cruciaal is dat dit scenario een complexe combinatie van elkaar versterkende acties door de samenleving, markten en overheden veronderstelt. Geen enkele organisatie, sector of overheid kan deze transformatie alleen realiseren. Allen zullen voor moeilijke keuzes komen te staan en ieder heeft een eigen rol hierin. Hoewel Sky noch een voorspelling noch een business plan van Shell is, hopen we dat het bijdraagt aan de inspanningen om oplossingen te vinden voor dit wereldwijde vraagstuk.

Begin april publiceerden we het Shell Energy Transitions (SET)-rapport waarin onze intentie om te komen tot een koolstofarmere toekomst wordt geschetst. Meer hierover kunt u lezen op: www.shell.com/energytransitionreport. We hebben uitgelegd dat het onze ambitie is om de netto-koolstof-voetafdruk van de energieproducten die we verkopen in lijn met de samenleving te verminderen. Wij schatten dat dit tegen 2050 een halvering zal betekenen, waardoor wij de portefeuille van producten die we verkopen moeten veranderen. Wij zijn van mening dat SET laat zien dat onze financiën en portefeuille robuust zijn, zelfs in het Sky scenario, ons snelste transitiescenario. De stemming op de AvA van 22 mei geeft een duidelijke en sterke blijk van vertrouwen van onze aandeelhouders in de brede, progressieve aanpak van Shell om als voortrekker van de energietransitie te fungeren. Dit toont niet alleen aan dat er steun is voor onze toonaangevende strategie, maar ook een groot vertrouwen in het vermogen van het management van Shell deze te implementeren.

Hoewel Shell nog steeds voornamelijk een olie- en gasmaatschappij is en we verwachten dat de wereldwijde vraag naar olie en gas zal blijven groeien, hebben we miljarden dollars geïnvesteerd in een reeks koolstofarme technologieën, waaronder koolstofafvang en -opslag (CCS), biobrandstoffen, waterstof, zonne-energie en windenergie. In 2016 hebben we de bedrijfstak New Energies gecreëerd om gerichter te investeren en nieuwe commerciële mogelijkheden te verkennen. Onlangs hebben we het voornemen aangekondigd onze investering in New Energies tot 2020 met gemiddeld één tot twee miljard dollar per jaar te verhogen.

Meer in het algemeen blijft Shell aandringen op effectieve, door de overheid geleide koolstofprijsstellingsmechanismen, die alle sectoren van de industrie en de consument stimuleren om energie-efficiëntie te verbeteren en uitstoot van koolstof te verminderen. We zijn ook lid van de ‘Carbon Pricing Leadership Coalition’, waarvan de langetermijndoelstelling een door de overheid geleide koolstofprijs in de wereldeconomie is.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de acties die wij, in samenwerking met anderen, op dit moment ondernemen. Daarbij beseffen wij dat de wereldwijde energietransitie tientallen jaren zal duren.

Wij verwelkomen inspanningen die deze constructieve benadering steunen, in plaats van acties die verdeeldheid zaaien met het risico dat de schaal en het tempo van de samenwerking die nodig is om deze wereldwijde maatschappelijke uitdaging aan te pakken, worden ondermijnd.

Hoogachtend,
Linda Szymanski
Company Secretary, Royal Dutch Shell plc.

Please find here link to the English version.